Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci

Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci endüstriyel tasarım başvurusu yapılmasını takiben Türk Patent Enstitüsü uzman ve uzman yardımcılarınca şekli inceleme sürecine dâhil edilerek, başvuru dosyasında yer alan özgün tasarım yeni ve ayırt edici özelliklerini tanımlayan tarifname ve estetik görünüşü tanıtan görsel anlatımların netliği, yeterliliği ve birbirleri ile uyumları doğrultusunda değerlendirilerek 6 ay süre ile ilan kararı ya da şekli eksiklik kararı verilmekte ve başvuru sahibine tebliğ edilmektedir.endustriyel_tasarim_tescil_sureci

6 ay süre ile 3.şahısların itirazı amaçlı olarak yayınlanan endüstriyel tasarım başvurusu için, bu süre içerisinde herhangi bir itiraz ile karşılaşmaz ise 6 aylık süre sonunda tescil kararı yayımlanarak, tescil belgesi düzenlenmesi işlemlerine geçilmektedir.

6 ay süre ile 3. şahısların itirazı amaçlı olarak yayınlanan endüstriyel tasarım başvurusu için, bu süre içerisinde başvuru dosyasındaki tüm tasarımlar ya da bir kısmı için itiraz gelmesi durumunda 6 aylık ilan süresi sonunda gelen tüm itirazlar Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na görüşülmek ve karara bağlanmak için sevk edilmektedir.

Bu aşamada başvuru sahibine, başvuru numarası ve sıra numarası bilgileri mevcut bilgi yazısı,itiraz dosyası ve ekleri  ile başvurusuna itiraz dosyası bulunduğuna dair tebliğ gönderilmektedir.  1 aylık süre içerisinde bu itiraz dosyasına karşı görüş vermesi talep edilmektedir. Aksi takdirde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca başvuru için itiraz dosyası ve ekli dokümanları dikkate almak suretiyle karar verecektir.

Başvuru dosyasında mevcut tasarımların bir kısmında bile itiraz olması halinde dosya içindeki diğer itiraza konu olmayan tasarımlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun itiraza konu tasarım veya tasarımları değerlendirmesi ve  kararı yayımlamasını beklemek zorundadır.

İtiraza konu tasarımların Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca tamamen red edilmesi ya da kısmen reddedilmesi durumu oluşabilir. Bu durumda itiraza konu ve itiraz kabul edilen tasarımlar başvuru dosyasında iptal edilerek diğer tasarımlar için tescil belgesi düzenlenmesi işlemlerine geçilmektedir.

İtiraza konu tasarımların Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca itiraz dosyasında dayanak gösterilen kanıt evraklarla ilişkili olmadığına kanaat getirilmesi halinde de diğer tasarımlarla birlikte başvuru için tescil kararı verilerek tescil belgesi düzenlenmesi işlemlerine geçilmektedir.

Yeniden İnceleme Kurulu Kararının başvuru dosyasına red/kısmi red ya da itiraza red/kısmi red kararları vermesi halinde Türk Patent Enstitüsü nezdinde tekrar bir itiraz dosyası hazırlanması ve sunulması durumu mevcut değildir. Yeniden İnceleme Kurulu Kararının başvuru dosyasına red / kısmi red  ya da itiraza red/kısmi red kararları vermesi halinde başvuru sahibi veya itiraz sahibinin dava yolu açılmış olmaktadır. Dava açmak için süre sonu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararı başvuru sahibi ve itiraz sahibine tebliğ tarihi itibariyle 2 aydır.

İtiraz süreleri sona eren ve tescil belgesi düzenlenmesi hakkını kazanan tasarımlar için tasarımı tanımlayan tarifname ile görsel anlatımların yer aldığı sayfalar ve başvuru sahibi ad/soyad – unvan adres bilgileri ile başvuru tarihi, tescil tarihi, ilan tarihi, Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu kararı (varsa ) bilgi notu, iptal edilen görsel anlatımlar varsa İPTAL olarak belirtilmek üzere görsel anlatımlar ciltlenmiş endüstriyel tasarım tescil belgesi ekinde yer alacak şekilde hazırlanmaktadır. Tescil Belgesi imza edildikten sonra başvuru sahibine ya da varsa vekiline elden ya da posta yoluyla ulaştırılmaktadır.

Tescil belgesi düzenlenmiş Endüstriyel tasarımın tescil koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. 5 yıllık sürenin tamamlanmasından önceki 6 ay içerisinde başvuru sahibince ilgili yıla ait ücret tarifesine göre ödenmiş yenileme harç bedeli dekontu ekinde olacak şekilde Türk Patent Enstitüsü standart formu tescil numarası ve başvuru sahibi bilgileri yer alacak şekilde doldurularak Türk Patent Enstitüsü Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığına yenileme talebi olarak sunulmaktadır.

Endüstriyel tasarım tescili yenileme işlemleri 5’er yılda bir 4 kez yapılabilmektedir. Endüstriyel tasarım tescil koruması toplamda 25 YIL’dır.

Koruma süreleri içerisinde başvuru sahibi, tasarım haklarını tamamen ya da kısmen devir edebilir, lisans verebilir, adres, unvan, nev’i değişiklikleri yapabilir.

Koruma süresi içerisinde tasarım sahibi hak ihlaline uğradığını, tasarım tecavüz durumu oluştuğunu tespit ederse Türk Patent Enstitüsü nezdinde ya da mahkemelerde haklarını kullanarak savunma yapabilir ve haksız rekabetin önüne geçebilir.

Endüstriyel Tasarım tescil belgesi edinilmesinden sonra tasarım sahibinin haklarının korunması ve ihlalle karşılaştığından haberdar edilmesi için vekil firma desteği/danışmanlığı alması ve özel program takip/izleme sisteminde yer alması önemlidir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz