Patent Devir İşlemleri

Patent Devir İşlemleri patent başvurusu veya patent tescili başvuru sahibi tarafından başkasına devir edilebilir. Patent devir işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından istenen evraklar aşağıda belirtilmiştir.patent_devir_islemleri

Devreden ve devir alan tarafından karşılıklı noter huzurunda imzalanmış ve imzaları onaylanmış noter tasdikli patent devir sözleşmesi

Patent belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa onaylı patent belgesi

Patent devir ücret dekontu,

Vekil adına düzenlenmiş vekâletname

Patent Devir işlemi Türk Patent Enstitüsü Patent siciline kayıt edilir ve yine Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde ilan edilir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz