Yabancı Personel Çalışma İzni Süre Uzatımı

  • Süre Uzatımı: Süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydı ile, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir.
  • Süresi Sona Ermiş Bir Çalışma İzninin Uzatılması İçin: Sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlık Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir.
  • İzin Belgesi Aslı: Süre uzatımı müracaatlarında alınmış bulunan Çalışma izin belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur.
  • Vergi Borcu: Süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair Vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur.
  • YMM Tasdiki: Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir)
  • Bilanço ve K/Z Tablosu: Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir.
  • Adres Değişikliği: Çalışma izni verilmiş bulunan yabancı personelin çalışacağı adresin değişmesi durumunda, işverenlik veya yabancının vereceği adres değişikliği talep dilekçesinin ekindeYabancı Personel Çalışma İzni Süre Uzatımı

Halen geçerli olan son çalışma izninin işyeri unvan ve adres bilgilerinin işlenmiş olduğu ikamet tezkeresinin ilgili sayfalarının noter onaylı sureti,

Şirketin eski ve yeni adreslerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,

Halen geçerli olan Çalışma izin belgesinin bir örneği ibraz edilecektir.

Yabancı Personel Süre Uzatımında Gerekli Olan Belgeler;

1.      Çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

2.      Yabancı Personel Başvuru Formu

3.      Değişiklik olması halinde, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

4.      İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

5.      Vekâletname

6.      Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

7.      Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı

8.      Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi

9.      Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların alması gereken geçici üyelik belgesi

 

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz